Pierwszy miesiąc prenumeraty cyfrowej za 1 złzamawiam

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt
  – Viva!.
  (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772
  Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
  na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772 Warszawa lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym
  można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. W związku z założeniem konta przetwarzamy Twoje dane w celu:
  1. Umożliwienia Ci założenia i korzystania z konta na stronie https://vege.com.pl – art. 6 ust. 1
   lit. b RODO – Twoje dane przetwarzamy do czasu usunięcia konta na naszej stronie;
  2. Dochodzenia i obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane przetwarzamy przez okres
   3 lat od usunięcia konta na naszej stronie.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.
 7. Administrator przekaże dane na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia
  danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby założyć konto na stronie Administratora.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.