Pierwszy miesiąc prenumeraty cyfrowej za 5 złzamawiam

Logowanie

Mikołajkowy konkurs! Zgarnij książkę Moniki Kotlarek

grudzień 06 2021

Dziś radosny dzień, kiedy obdarowujemy się upominkami. Jednak zimą ważny temat depresji jest jak najbardziej aktualny. Mamy dla Was do wygrania 2 egzemplarze super wartościowej publikacji.

Monika Kotlarek – Depresja, czyli gdy każdy oddech boli, wyd. Helion

Jak wygrać książkę w dzisiejszym wspólnym konkursie Magazynu VEGE przy wsparciu Wydawnictwa Helion? To proste! Nagrodzimy 2 osoby, które jako pierwsze wyślą e-mail na adres mikolajki@vege.com.pl z odpowiedzią na pytanie:

  • Jaki jest tytuł poprzedniej książki Moniki Kotlarek i nakładem jakiego wydawnictwa się ukazała?
  • Pod odpowiedzią proszę załączyć klauzulę: “Zapoznałe/am się z regulaminem konkursu i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych“.

Start konkursu: 6 grudnia o godz. 9.00 (nie wcześniej!), na odpowiedzi czekamy do 7.12 godziny 8.00.

Zwycięzcom prześlemy książki kurierem. Powodzenia!

***

Regulamin konkursu:

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs magazynu Vege: „Konkurs” zwany dalej „Konkursem”.
2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt –Viva, Wydawca miesięcznika VEGE, z siedzibą w: 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000135274, posługująca się numerem NIP 525-21-91-290, reprezentowaną przez: Annę Zielińską – Wiceprezesa Fundacji Viva.
4. Konkurs będzie ogłaszany przez Organizatora na:
→ stronie internetowej magazynu Vege www.vege.com.pl
→ na stronie społecznościowej magazynu Vege na portalu Facebook
5. Konkurs odbywać się będzie w okresie od dnia 6.12.2021 godz. 9.00 do dnia 7.12.2021 roku godz. 8.00.
6. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
7. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego wszystkich uczestników.
§ 2 Udział w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminach. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
3. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminów w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminów uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody konkursowej. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie internetowym http://www.vege.com.pl
§ 3 Przebieg Konkursu
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest: wysłanie odpowiedzi na pytanie zadane w poście konkursowym (ogłoszeniu na stronie) na portalu Facebook oraz na stronie www.vege.com.pl. Odpowiedź na pytanie wraz z odpowiednią klauzulą należy wysłać na adres e-mail: mikolajki@vege.com.pl do dn. 7.12.2021 r. do godz. 8.00. Wgrywają 2 pierwsze 2 zgłoszenia spełniające warunki Konkursu.
Treść klauzuli, która powinna zostać dołączona do odpowiedzi:
Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych.
3. Zgłoszenie konkursowe należy wysyłać tak, aby wpłynęło do Organizatora w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §3 ust. 2. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora w innym terminie niż określony powyżej,
nie będą brały udziału w Konkursie.
4. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać
w nim żadnych zmian.
5. Każdy z uczestników może nadesłać jedno zgłoszenie konkursowe.
6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone
z przedstawicieli Organizatora.
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
1. Po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń wszyscy, którzy nadesłali maile zostaną niezwłocznie powiadomieni o wygranej lub jej braku.
2. Jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w Konkursie.
3. Nagrodą w Konkursie jest książka Moniki Kotlarek „Depresja” wydawnictwa Sensus.
4. W terminie do 2 dni roboczych od zakończenia Konkursu Organizator powiadomi zwycięzców konkursu i wyróżnionych o prawie do nagrody, z wykorzystaniem adresu e-mail, który został podany w zgłoszeniu konkursowym.
5. W przypadku bezskutecznej próby poinformowania zwycięzcy o jego wygranej, prawo do nagrody wygasa, a jury wyłoni kolejnego zwycięzcę nagrody głównej spośród uczestników Konkursu.
6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie wysłania nagród za pośrednictwem e-maila.
7. Jeżeli osoba uprawniona do nagrody nie spełniła któregokolwiek
z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie skontaktuje się w terminie 14 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej, jej prawo do nagrody wygasa.
8. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości
w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
9. W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
§ 5 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją Konkursu należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva, Wydawca miesięcznika VEGE ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772 Warszawa, w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu – listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.
§ 6 Postanowienia Końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.vege.com.pl
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminów. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 6.12.2021 roku.